"Sanctuar"
"Sanctuary"

 

 
 

Atât individul, cât şi societatea nu sunt independente de natură, de univers, ci se integrează ritmurilor acestora, fiecare dintre ele comportând un act de iniţiere într-un spaţiu propice înfăptuirii lui – sanctuarul.

"Soarele"
Miturile solare şi cultul soarelui sunt printre cele mai timpurii forme mitologice de explicare a vieţii, fiind legate structural de solaritatea evidentă a fiinţei umane. La geto-daci soarele era asimilat ideii de nemurire, plastic, fiind exprimat prin: roata solară, disc, cerc (regenerare, mişcare veşnică pe o traiectorie fără de început şi sfârşit) şi spirală (energie regenerativă, energia mişcării universale)

“Vatra solară ”  
Elementul principal al spaţiului sacru, vatra primordială (altarul) are o semnificaţie prin excelenţă iniţiatică, determinată de cele două părţi constitutive ale sale:
Hora sufletelor - un ansamblu întruchipând ciclicitatea lunilor anului, alcătuit din 12 piese dispuse în cerc, ce simbolizează hora ca procedeu magico-mitic de participare la misterul iniţiatic, de cunoaştere a lumii şi vieţii.
Vatra, între cele 24 de pietre ale sale, păstrează focul sacru nestins, ca pe un dar solar, simbol al sufletelor celor “plecaţi”(dispăruţi).

“Oglinda sufletelor ”
- o colonadă formată din 30 piese -”suflet” ce se reflectă în luciul transcedental al oglinzii conştiinţei absolute, în care sunt relevate experienţele existenţei fiecăruia dintre noi.
Elementele componente ale piesei – „suflet” și semnificaţiile lor:
Pana - zborul, libertatea spiritului
ochiul /soare - clarviziunea, conştiinţa
spirala - încadrarea in ritmul de trecere al universului

“Coloana”
, cel mai vechi edificiu spiritual, asigura legătura între Pământ și Cer, între material şi spiritual, între om şi forţele care-l tutelează.

Cromatica
întregii expoziţii se limitează la cele trei culori sacre:
Roşul (viaţa, naşterea), Negrul (conştiinţa, recunoaşterea de sine) şi Albul (moartea, nefiinţa).

Textul
este compus din fragmente de poezie populară, folosind caracterele runice - semne abstracte ale unei străvechi scrieri, răspândite pe teritoriul vechii Europe.
Iniţierea şi scrierea sacră erau atributele privilegiaţilor, ermetismul lor fiind menit să sporească aura misterului iniţiatic.

(Galeriile „Trianon”, Iași - octombrie 1998)

…”Folosind o tehnică de readapare a elementelor de limbaj plastic, artista creează un spaţiu plastic virtual în care spectatorul devine participant activ la sensurile  filozofice şi estetice ale temelor propuse. Vatra solară, Oglinda sufletelor, sunt doar câteva ipostaze ale unor străvechi culturi prin care ne putem încătuşa – descătuşa în atemporalitatea universului.”
Cotidianul „Evenimentul” 06 oct. 1998

 

 

Neither individual nor society are independent of nature and universe, but are integrated into their rhythms, each of them supposing an initiation act in a space that is favorable to its manifestation - the sanctuary.

"The Sun"
The solar myths and the cult of the sun are among the earliest mythological forms used to explain life, being structurally connected to the obvious sun nature of the human being. The Dacians assimilated the sun to the idea of immortality, plastically expressed by: the solar wheel, the disk, the circle (regeneration, eternal motion on a trajectory that has no beginning and no end) and the spiral (regenerative energy, universal motion energy).


"The solar Oven"

The main element of the sacred space, the primordial oven (the altar) has a primarily initiating significance, determined by its two constitutive parts:
The circular dance of souls - an ensemble symbolizing the cyclical nature of the month of the year, made up of 12 circle-disposed pieces, symbolizing the circular dance as a magical-mythical method of participating in the initiating mystery, of knowing life and the world.
The oven, between its 24 piece, maintains the sacred fire alive as a solar gift, symbol of the souls of the "departed" (disappeared) ones.

"The Mirror of the Souls"
- a colonnade formed of 30 "soul"-pieces reflected in the transcendental glitter of the absolute conscience mirror, in which the experiences of each of us are revealed.
The component elements of the "soul"-piece and their significance:
The feather - flight, freedom of spirit
The eye / sun - clairvoyance, conscience
The spiral - the enlistment in the passage rhythm of the universe


"The column"
, the oldest spiritual edifice, ensured the connection between Earth and Sky, between the material and the spiritual, between Man and the forces that govern him.

The chromatics
of the entire exhibition is limited to the three sacred colors: red (life, birth), black (conscience, self-acknowledgement) and white (death, non-being).

The text is composed of folk poetry fragments, using runic characters - abstract signs of an ancient writing, spread on the territory of ancient Europe.
Initiation and sacred writing were the attributes of the privileged, their hermetism being meant to increase the aura of the initiating mystery.


(October 1998, „Trianon” Gallery-Iași)

…"By using a technique designed to readapt the plastic language, the artist creates a virtual plastic space in which the spectator becomes an active participant in the philosophical and esthetic senses of the proposed themes. The solar oven and the mirror of souls are just two of the ancient culture variants by which we can enchain or free ourselves in the atemporal universe".
"Evenimentul" daily, October 6th 1998